درجه چای سیاه

ما به عنوان یک شرکت جوان تجارت خود را با شناخته شده ترین پیشروان بازار چای به طور بین المللی شروع کردیم.

از یک سو معامله با کشاورز ها ی سنتی و از سوی دیگر با تهیه کنندگان و ترکیب کنندگان چای در کشور های صنعتی تخصص ما است.

ما به عنوان یک شرکت جوان تجارت خود را با شناخته شده ترین پیشروان بازار چای به طور بین المللی شروع کردیم.

از یک سو معامله با کشاورز ها ی سنتی و از سوی دیگر با تهیه کنندگان و ترکیب کنندگان چای در کشور های صنعتی تخصص ما است.

nivan_tea_sun_map

تاریخچه چای ایرانی

ما به عنوان یک شرکت جوان تجارت خود را با شناخته شده ترین پیشروان بازار چای به طور بین المللی شروع کردیم.

از یک سو معامله با کشاورز ها ی سنتی و از سوی دیگر با تهیه کنندگان و ترکیب کنندگان چای در کشور های صنعتی تخصص ما است.

آخرین اخبار

چای سیاه Nivan Teasun به نمرات مختلف تقسیم می شود.

در خبر نامه عضو شوید

Whoops, you're not connected to Mailchimp. You need to enter a valid Mailchimp API key.